Praca PKP

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 39 ofert pracy

Pracownik ds. nawierzchni kolejowej

Opis stanowiska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowanie wymagań technicznych w zakresie nawierzchni kolejowej, kształtowanie procesu diagnostyki nawierzchni kolejowej oraz dobór właściwych narzędzi zapewniających ich realizację, wsparcie techniczne w procesie zakupów elementów nawierzchni oraz systemów pomiarowych, udział w grupach roboczych organizacji...

PKP
Warszawa
5 godzin temu

Diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - - wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego, - prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury, - współudział w komisjach odbiorczych po remontach, inwestycjach i modernizacjach w celu wykonywania odbioru prac...

PKP
Krzyż Wielkopolski
57 minut temu

Pracownik ds. organizacji utrzymania linii kolejowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - opracowywanie przepisów, instrukcji, warunków i standardów w zakresie utrzymania nawierzchni kolejowej, - opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń oraz instrukcji w zakresie merytorycznym, - wdrażanie nowych metod i technologii z zakresu rozwoju i utrzymania nawierzchni kolejowej, w tym ustalanie lub uzgadnianie warunków technicznych prowadzenia...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Pracownik ds. realizacji audytu energetycznego oraz optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń​

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie inwentaryzacji infrastruktury przewidzianej do realizacji audytu energetycznego, m.in. z zakresu elektroenergetyki, automatyki, pojazdów drogowych i szynowych oraz budynków, - koordynowanie prac wyłonionego wykonawcy audytu, - prowadzenie dokumentacji realizowanych audytów i baz danych dla ich...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. automatyki i telekomunikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - organizacja obsługi technicznej urządzeń w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw bieżących, - kontrola jakości i ilości wykonywanych zabiegów konserwacji i obsługi technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - udział w komisjach, w tym powypadkowych powołanych przez zakład, - nadzór nad realizacją przydzielonych prac w obszarze działania oraz...

PKP
Legnica
57 minut temu

Programista.NET

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - programowanie aplikacji webowych typu SPA z wykorzystaniem najnowszych technologii (w tym C# i platformy .NET oraz frameworków Web - głównie Angular), - programowanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem platformy Xamarin lub .NET MAUI dla systemów Android oraz iOS, - tworzenie testów jednostkowych, - udział w planowaniu i wdrażaniu architektury...

PKP
Poznań
57 minut temu

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, - wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych urządzeniach srk i dsat w celu utrzymania ich nominalnych wartości, - udział w remontach urządzeń srk i dsat w celu podniesienia ich...

PKP
Leszno
57 minut temu

Nastawniczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, - prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, - obsługa urządzeń w celu przygotowania drogi przebiegu, - obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających...

PKP
Jarocin
57 minut temu

Pracownik ds. zarządzania ryzykiem inwestycji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - cykliczny monitoring i analiza zagrożeń projektowych, - sprawozdawczość w zakresie pojawiających się zagrożeń w projektach inwestycyjnych do wewnętrznych oraz zewnętrznych Interesariuszy, - zarządzanie bazą zagrożeń projektowych tj. metodyczna analiza danych, - wsparcie merytoryczne Zespołów projektowych w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem, -...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Zawiadowca ds. inżynierii ruchu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - stosowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, aktywne identyfikowanie zagrożeń oraz podnoszenie kultury i świadomości bezpieczeństwa, - określanie zakresu robót, koordynacja pracy i nadzór nad podległym obszarem Sekcji, - monitorowanie i odbiór wykonanych zadań, - analiza, ocena i wdrażanie działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa, -...

PKP
Wrocław
57 minut temu

Pracownik ds. wynagrodzeń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikacja dokumentacji płacowej oraz naliczenie należnego wynagrodzenia, - obsługa systemu płacowo-kadrowego oraz ewidencja wynagrodzeń pracowników, - rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami/instytucjami finansowymi, - sporządzanie zlecenia przelewów na wypłatę wynagrodzeń i potrąceń zobowiązań pracowniczych, - sporządzanie sprawozdań...

PKP
Ostrów Wielkopolski
57 minut temu

Pracownik ds. administracji kadrowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracownika, w tym zakładanie i prowadzenie akt osobowych, - prowadzenie spraw dotyczących pracowników w obszarze: ubezpieczeń społecznych, emerytalno-rentowych, badań lekarskich, zaświadczeń kadrowych, - prowadzenie dokumentacji związanej z odznaczeniami państwowymi i resortowymi, - bieżące...

PKP
Ostrów Wielkopolski
57 minut temu

Pracownik ds. pozyskiwania i rozliczania publicznych środków inwestycyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sporządzanie i składanie do ministerstwa właściwego ds. transportu wniosków o płatność z dotacji budżetowej oraz Funduszu Kolejowego, - przygotowanie harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetowe i Fundusz Kolejowy, - weryfikacja faktur i załączników do wniosków o płatność, weryfikacja poprawności przygotowanej dokumentacji, - sporządzanie informacji...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Pracownik ds. certyfikacji inwestycji kolejowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - monitorowanie zmian w infrastrukturze kolejowej w zakresie obowiązku posiadania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiednich świadectw, certyfikatów i zezwoleń na dopuszczenie urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych do eksploatacji, - monitorowanie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie spełnienia wymagań dla...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Pracownik ds. analiz efektywności inwestycji unijnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - przygotowywanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej w zakresie analiz finansowych, ekonomicznych i przewozowych, - weryfikacja studiów wykonalności i innych dokumentów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie analiz finansowych, ekonomicznych i przewozowych, - przygotowywanie uzasadnień ekonomicznych...

PKP
Warszawa
57 minut temu

Toromistrz

Opis stanowiska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: monitorowanie stanu technicznego infrastruktury drogowej w granicach powierzonego obszaru działania dla zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu, analizowanie dokumentacji dotyczącej stanu linii kolejowej w granicach powierzonego obszaru działania, organizowanie i kierowania robotami utrzymaniowymi wykonywanymi przez podległy...

PKP
Ostrów Wielkopolski
6 dni temu

Monter nawierzchni kolejowej

Opis stanowiska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej, konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej, udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej. Wymagania Wymagane...

PKP
Jarocin
6 dni temu

Inspektor diagnosta ds. energetyki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, - ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, - sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego oraz jej prowadzenie, wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego celem rejestrowania zdarzeń i czynności...

PKP
Szczecin
57 minut temu

Dyżurny ruchu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - obsługa urządzeń celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach, - prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu, - obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru, - nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w...

PKP
Kępno
57 minut temu

Kontroler ds. automatyki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolami w celu prowadzenia ewidencji, - kontrola bieżąca i okresowa stanowisk pracy, w tym prowadzenie instruktażu w celu eliminacji nieprawidłowości, - wnioskowanie działań naprawczych celem likwidacji zagrożeń oraz podniesienia bezpieczeństwa i wydajności pracy, - udział w komisjach powypadkowych celem ustalenia...

PKP
Ostrów Wielkopolski
57 minut temu
Menu