Praca PKP gm. Warszawa, Mazowieckie

Znaleziono 24 oferty pracy
Sortuj według:

Stanowisko ds. wsparcia zespołu ETCS

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - udział w opracowywaniu standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń systemu ERTMS/ETCS, - wsparcie zespołu w opiniowaniu i uzgadnianiu wydawanych analiz i opinii w zakresie dokumentacji technicznej, przetargowej oraz projektów uchwał i...

Zobacz zarobki & Więcej info
14 godzin temu

Naczelnik Wydziału organizacji i obsługi organów Spółki

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- kierowanie podległym Wydziałem w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,- nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą posiedzeń organów Spółki,- prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem organów Spółki,- przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,- nadzór nad opracowaniem regulaminów: organów Spółki,...

Zobacz zarobki & Więcej info
18 minut temu

Stanowisko ds. diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - monitorowanie i bieżąca analiza nadzorowanych jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie realizacji diagnostyki urządzeń srk oraz utrzymania obiektów srk we właściwym stanie technicznym, - współpraca z jednostkami wykonawczymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie kształtowania i udoskonalania systemów diagnostycznych urządzeń srk, zapewniających ich niezawodność oraz...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, - sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym i udzieleniu zamówienia publicznego w celu wykonania...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

PKP
Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, - analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów robót oraz problemów związanych z...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Pracownik ds. obsługi umów i przetargów (w branży automatyki)​

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - rozwój strategii zakupowej w zakresie branży automatyki, - nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów centralnych na dostawy materiałów i części zamiennych oraz kluczowych usług utrzymania urządzeń srk, - bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz kontrahentami (producentami) w zakresie realizacji umów, - przygotowanie dokumentów i zgód...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Pracownik ds. ewidencji księgowej przychodów działalności operacyjnej

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - kontrolowanie i dekretowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z planem kont oraz ich ewidencjonowanie, - kontrolowanie i rozliczanie wpłat od kontrahentów oraz rozliczanie międzyokresowych przychodów, przeksięgowanie nieprawidłowo zaksięgowanych przez moduł SD dokumentów księgowych, - księgowanie kompensat i wzajemnych...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Dyrektor Biura Dróg Kolejowych

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Biura, - monitorowanie terminowej i rzetelnej realizacji projektów podległego Biura, - nadzorowanie opracowywania przepisów, instrukcji w zakresie utrzymania drogi kolejowej oraz wdrażania rozwoju technicznego, - nadzorowanie opracowania standardów diagnostyki elementów...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Pracownik ds. raportowania postępu realizacji inwestycji

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - opracowywanie rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki dla projektów infrastrukturalnych w zakresie finansowym i rzeczowym, - sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo-finansowej rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki dla projektów infrastrukturalnych, w tym z uwzględnieniem prezentacji graficznej, - analiza i ocena...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Pracownik ds. szkoleń zawodowych

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - projektowanie i organizowanie szkoleń oraz programów rozwoju zawodowego, - znajomość przepisów i wymogów dotyczących szkoleń zawodowych: interpretacja przepisów i rozporządzeń oraz dostosowanie ich do potrzeb firmy, - udział w tworzeniu i aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. procesu szkolenia zawodowego, - ocena efektywności szkoleń oraz...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Pracownik ds. umów na działania informacyjne i promujące

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikowanie w zakresie formalno-finansowym protokołów odbioru usług wykonywanych w ramach umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych, - weryfikacja dokumentacji przetargowej dotyczącej projektów inwestycyjnych, - weryfikacja raportów z wykonania umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych pod...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Pracownik ds. ewidencji księgowej zobowiązań inwestycyjnych

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, - księgowanie zakupów i robót inwestycyjnych w systemie SAP, - księgowanie rozrachunków inwestycyjnych, - uzgadnianie rejestru VAT dotyczącego zakupu inwestycyjnego, - wycena walutowa rozrachunków inwestycyjnych. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie min. średnie, - 2 lata pracy w specjalności...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej mostowej​

PKP
Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, - analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów robót oraz problemów związanych z...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Pracownik ds. wynagrodzeń​ ​

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikacja dokumentacji płacowej oraz naliczanie należnego wynagrodzenia, - obsługa systemu płacowo-kadrowego oraz ewidencja wynagrodzeń pracowników, - rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami/instytucjami finansowymi, - sporządzanie zlecenia przelewów na wypłatę wynagrodzeń i potrąceń zobowiązań pracowniczych, - sporządzanie sprawozdań...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Pracownik ds. technologii i laboratorium

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie technologii dla projektów oraz badań nie mogących być wykonanych siłami własnymi Centrum oraz Centrali Spółki, - prowadzenie zestawień i analiz w zakresie kontroli badań wykonanych przez jednostkę kontrolującą i laboratorium Wykonawcy, - współpraca z zespołami realizującymi projekty inwestycyjne w zakresie...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Pracownik ds. analiz ekonomiczno-finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczo - finansowej, - sprawozdawczość z zakresu środków własnych inwestycyjnych, - udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej w ujęciu rzeczowo - finansowym, - udział w rozliczaniu umów o finansowanie projektów inwestycyjnych w...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Pracownik ds. monitorowania harmonogramów projektów inwestycyjnych

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie harmonogramu i statusu, - metodyczne wsparcie zespołów projektowych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami inwestycyjnymi, - weryfikacja i analiza danych oraz sporządzanie raportów statusowych, - analiza i ocena postępu realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych w zakresie kamieni...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Pracownik ds. analiz biznesowych i raportowania

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - analiza danych i raportowanie wykorzystania środków otrzymanych przez Spółkę, w tym dokapitalizowania i kredytów bankowych, - nadzór na obiegiem dokumentów, raportowanie biznesowe i przygotowywanie analiz ad-hoc, - udział w realizacji projektów informatycznych oraz wdrażanie i rozwijanie narzędzi informatycznych wspierających procesy biznesowe i...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Pracownik ds. rekrutacji

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i kierownicze dla Centrali Spółki, - redagowanie i publikowanie ofert pracy w systemie rekrutacyjnym, - współpraca z portalami rekrutacyjnymi, społecznościowymi i innymi podmiotami stanowiącymi kanały rekrutacyjne, - przeprowadzanie exit interview, - monitorowanie jakości...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Stanowisko ds. współpracy regionalnej​

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - udział w opiniowaniu inicjatyw w zakresie odnoszącym się do rozwoju regionalnego transportu kolejowego, - współpraca z jednostkami organizacyjnymi gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich w zakresie planowania inwestycji z programów dotyczących finansowania regionalnej infrastruktury transportowej, - uczestniczenie w procesie uzgadniania i opiniowania wniosków...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu
Menu