Praca PKP Warszawa

Znaleziono 17 ofert pracy
Sortuj według:

Stanowisko ds. aktualizacji przepisów ruchu kolejowego

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - śledzenie dzienników urzędowych oraz monitorowanie zmian w aktualnym stanie prawnym w zakresie przepisów ruchu, - przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących obowiązujących przepisów ruchu oraz ich interpretacji i wnioskowanie zmian, - przygotowywanie projektów zmian do istniejących przepisów oraz dostosowanie ich do aktualnego stanu...

Zobacz zarobki & Więcej info
9 godzin temu

Stanowisko ds. wsparcia zespołu ETCS

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - udział w opracowywaniu standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń systemu ERTMS/ETCS, - wsparcie zespołu w opiniowaniu i uzgadnianiu wydawanych analiz i opinii w zakresie dokumentacji technicznej, przetargowej oraz projektów uchwał i...

Zobacz zarobki & Więcej info
9 godzin temu

Strażnik SOK

PKP
Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym (w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych), - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, - podejmowanie interwencji w stosunku do osób...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Radca prawny ds. obsługi inwestycji

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - doradztwo prawne w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji liniowych w ramach umów na roboty budowlane, - prowadzenie negocjacji w sporach z wykonawcami robót budowlanych, - zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, - opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów, - opracowywanie i...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Pracownik ds. nowych technologii prowadzenia ruchu

PKP
Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - opiniowanie projektów inwestycyjnych wprowadzających nowe technologie i urządzenia związane z infrastrukturą kolejową, - opracowywanie projektów i propozycji programów wdrażania nowych technologii prowadzenia ruchu, - współudział w opracowywaniu przepisów i innych uregulowań w zakresie użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności oraz...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Pracownik ds. analiz biznesowych i raportowania

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - analiza danych i raportowanie wykorzystania środków otrzymanych przez Spółkę, w tym dokapitalizowania i kredytów bankowych, - nadzór na obiegiem dokumentów, raportowanie biznesowe i przygotowywanie analiz ad-hoc, - udział w realizacji projektów informatycznych oraz wdrażanie i rozwijanie narzędzi informatycznych wspierających procesy biznesowe i...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Pracownik ds. monitoringu wizyjnego

PKP
Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - aktualizowanie podstawowego zbioru przepisów prawa i standardów technicznych w zakresie problematyki monitoringu wizyjnego infrastruktury pasażerskiej, - inwentaryzacja rozproszonych systemów monitoringu infrastruktury pasażerskiej oraz rozpoznanie potrzeb na obiektach kolejowych pod kątem monitoringu infrastruktury pasażerskiej, - monitorowanie,...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Naczelnik Wydziału Automatyki

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych, - rozpoznawanie potrzeb Spółki w zakresie nowych rozwiązań technicznych sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Pracownik ds. certyfikacji wydatków​

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:- koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zawartych i planowanych do zawarcia aneksów do umów inwestycyjnych w odniesieniu do umów o dofinansowanie,- koordynowanie działań w zakresie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w wyniku kontroli zawartych oraz planowanych do zawarcia aneksów do umów...

Zobacz zarobki & Więcej info
godzinę temu

Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 1/7/6)​

PKP
Warszawa

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu: Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - - współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

PKP
Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, - analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów robót oraz problemów związanych z...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, - sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym i udzieleniu zamówienia publicznego w celu wykonania...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Projektant w branży torowej

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), - pełnienie nadzoru autorskiego dla projektów opracowywanych wewnętrznie w ramach działań Biura Przygotowania Inwestycji, a w razie potrzeby dla innych...

Zobacz zarobki & Więcej info
3 dni temu

Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP
Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury, - prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury, - współudział w komisjach odbiorczych po remontach, inwestycjach i...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Pracownik ds. standardów diagnostyki urządzeń automatyki kolejowej

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - monitorowanie i bieżąca analiza nadzorowanych jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie realizacji diagnostyki urządzeń srk oraz utrzymania obiektów srk we właściwym stanie technicznym, - współpraca z jednostkami wykonawczymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie kształtowania i udoskonalania systemów diagnostycznych urządzeń srk, zapewniających ich...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Pracownik ds. kwalifikowalności i procedur

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - tworzenie i aktualizacja podręczników procedur zarządzania projektami dla funduszy unijnych oraz ich dystrybucja, - analiza przepisów, procedur, wytycznych i zaleceń ministerstwa właściwego ds. rozwoju oraz CUPT i instytucji unijnych w zakresie realizacji projektów unijnych, trwałości projektów i kwalifikowalności, - analiza wytycznych Unii Europejskiej...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Asystent projektanta w branży sterowania ruchem kolejowym (srk)

PKP
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - weryfikacja, analizy i wsparcie w opiniowaniu opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), - wsparcie w analizach dotyczących technicznych powiązań projektów inwestycyjnych będących na etapie przygotowawczym i realizacyjnym, - udział w...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu
Menu