o nowych ofertach pracy dla analityk matematyk, Polska
Oferty: 1 - 14 z 14
nazwa.pl,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. nazwa.pl od 20 lat pomaga przedsi?biorcom rozwija? biznes w sieci, oferuj?c hosting i poczt? elektroniczn? ale tak?e daj?c...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
6 dni temu
Więcej
Turbine Analytics S.A.,Polska

Turbine Analytics S.A. ? Analityk Biznesowy Turbine Analytics S.A. ? Fintech dostarczaj?cy rozwi?zania w formule Software-as-a-Service oraz Model-as-a-Service z zakresu...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
jeden dzień temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
SPM Poland Sp. z o. o. (Grupa Sistema Poland,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. SPM Poland Sp. z o. o. (Grupa Sistema Poland)Obecnie poszukuje osoby do pracy na stanowisko:M?odszego Analityk w Dziale...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
6 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Wolters Kluwer,Polska

Wolters Kluwer Polska jest wiod?cym dostawc? oprogramowania, us?ug informacyjnych i wydawniczych. Narz?dzia i rozwi?zania te skierowane s? do profesjonalistów z rynku...

2 dni temu
Więcej
Alior Bank,Polska

Je?li jeste? osob?, która: uko?czy?a studia wy?sze (preferowane kierunki: matematyka, metody ilo?ciowe, informatyka, ekonomia); posiada co najmniej trzyletnie do?wiadczenie w...

2 dni temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Dzia? Finansów Comarch zajmuje si? zarz?dzaniem finansami wi?kszo?ci polskich i zagranicznych spó?ek Grupy Kapita?owej...

6 dni temu
Więcej
Bank Pekao,Polska

Analityk Jako?ci Danych w Biurze Zarz?dzania Danymi i Big Data Warszawa Nowo utworzone i intensywnie rozwijane biuro Chief Data Officer?a uczestniczy w procesie transformacji...

4 dni temu
Więcej
Kronospan,Polska

Jeste?my ?wiatowym liderem w produkcji wysokiej klasy produktów drewnopochodnych: p?yt budowlanych, meblowych i paneli pod?ogowych, a tak?e komponentów do ich produkcji,...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
4 godziny temu
Więcej
L. Grant HR Consulting,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Naszym Klientem jest znany producent artyku?ów konsumpcyjnych z segmentu FMCG o zasi?gu mi?dzynarodowym, posiadaj?cy stabiln?...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
6 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
ING Group,Polska

Jeste?my zespo?em wspieraj?cym obszar ryzyka kredytowego w zakresie tworzenia, rozbudowy i utrzymania aplikacji wspomagaj?cych procesy oceny, pomiaru i modelowania ryzyka...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie praca ING oferty pracy: Polska
EY,Polska

Dynamicznie zmieniaj?ce si? warunki gospodarcze oraz rosn?ce wymogi regulacyjne sprawiaj?, ?e skuteczne zarz?dzanie ryzykiem finansowym jest w dzisiejszych czasach wyzwaniem...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie praca EY oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Do Twoich g?ównych zada? nale?e? b?dzie: Wykonywanie zaawansowanych analiz biznesowych w oparciu o bazy wewn?trzne jak i zewn?trzne, definiowaniem rekomendacji oraz...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
EY,Polska

Zapraszamy Ci? do do??czenia do zespo?u, którego cz?onkowie na co dzie? realizuj? ciekawe projekty dotycz?ce innowacyjnych i istotnych zagadnie? dla klientów sektora...

16 godzin temu
Więcej
Pokaż wszystkie praca EY oferty pracy: Polska
Merkury S.A.,Polska

Zakres obowiązków sporządzanie raportów i analiz z bieżącej działalności Spółki analiza rentowności uczestniczenie w procesach przygotowania budżetu rocznego, forecastu...

9 godzin temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie analityk matematyk, Polska
Menu